Aktualności

Regulamin wtorkowego wyzwania

 

 

Regulamin Konkursu

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/pasartpl/ jest Maximus Maciej Krauze Kopanina 54/56 60-105 Poznań
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia
związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 18:00 17.10.2017 do 18:00 18.10.2017. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem ani członkiem rodziny organizatora

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie posiadanie konta na portalu facebook i pozostawienie komentarza wraz z zdjęciem odnoszącym się do tematu wyzwania. Każdy uczestnik może dodać dowolną ilość prac.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a organizatora.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy pod postem konkursowym na portalu facebook, pozostawić komentarz z zdjęciem wykonanego przez siebie rękodzieła, odnoszącym się do tematu podanego w wyzwaniu. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac.

5. Konkurs przebiega następująco:
a) Uczestnicy mogą zgłaszać prace do godziny 18 dnia 18.10.2017 roku
b) Jury w skład którego wchodzą przedstawiciele sklepu: Marta Krauze i Anna Jurga-Wojnar, zobowiązuje się do podania wyników konkursu najpóźniej do dnia 20.10.2017 roku
6. O wygranej organizator poinformuje na swoim fanpage.

§4 Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest 50 zł do wydania na jadeity w sklepie pasart.pl oraz darmowa dostawa
2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora)  będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia oraz jego estetykę.
3. Laureat zobowiązany jest do zgłoszenia się do organizatora w wiadomości prywatnej poprzez portal facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§5 Prawa Autorskie i inne
1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do prezentowanego rękodzieła, jak i jego zdjęć oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane [wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego] na adres Organizatora, z dopiskiem “Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Może Ci się także spodobać >>

2 Comments

  1. Jest błąd , bo konkurs trwa do 20 go ,a wyniki zostaną podane 15go września , coś jest nie teges

    1. Dzięki! Poprawione na 22.09 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *